РЕДАКЦІЯ від 15 липня 2020р.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (ст.641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця САЛІНІЄКС ІГОР ЯНІСОВИЧ, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 588 000 0000 043047 від 24.07.2018) (в подальшому «Виконавець»), укласти цей Договір про надання освітніх послуг (в подальшому «Договір») на встановлених Виконавцем умовах з будь-якою фізичною особою, яка виявила такий намір (в подальшому «Замовник»).

Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст.634 Цивільного кодексу України) та означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (ст.642 Цивільного кодексу України) і рівносильний укладенню двостороннього письмового договору без підписання письмового примірника Сторонами.

Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

1. Терміни та визначення

1.1. З метою однозначного трактування тексту цього Договору терміни, наведені нижче, використовуються в наступному значенні:

1.1.1. Замовник і Виконавець разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

1.1.2. Офіційний вебсайт Виконавця – це міcце розташування вебсторінок, які пов’язані між собою і доступні через головну сторінку вебсайту Виконавця, який розміщений в мережі інтернет за адресою: www.rezultat.in.ua

1.1.3. Публічна оферта – це пропозиція, яка адресована будь-якій фізичній особі щодо надання послуги для укладення цього Договору на встановлених Виконавцем умовах.

1.1.4. Акцепт оферти – це повне та беззастережне прийняття оферти шляхом сукупного виконання дій Замовником вказаних в цьому Договорі. Акцептом оферти укладається цей Договір.

1.1.5. Заява на приєднання до Договору – це документ який засвідчує згоду Замовника на приєднання до цього Договору (Додаток 2). Форма Заяви на приєднання до Договору розміщена на офіційному вебсайті Виконавця.

1.1.6. Освітні/додаткові послуги – це перелік послуг, які можуть надаватися Виконавцем Замовнику. Окремо визначені в переліку освітні/додаткові послуги можуть надаватися з використанням дистанційних технологій. Перелік освітніх/додаткових послуг розміщений на офіційному вебсайті Виконавця.

1.1.7. Термін надання освітньої послуги – це певний проміжок в часі, який визначається тривалістю навчальної програми та умовами цього Договору.

1.1.8. Навчальна програма – це сукупність знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню Замовником. Перелік навчальних програм розміщений на офіційному вебсайті Виконавця.

1.1.9. Правила навчання – це зібрання положень, що визначають регламент, певний порядок дій, норми поведінки Замовника тощо, термін надання освітніх/додаткових послуг (Додаток 1). Правила навчання розміщені на офіційному вебсайті Виконавця.

1.1.10. У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в цьому розділі. В такому разі тлумачення терміну здійснюється відповідно до тексту цього Договору.

2. Загальні положення

2.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення і виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.2. Цей Договір та Правила навчання розміщені на офіційному вебсайті Виконавця і є доступними для обов’язкового ознайомлення Замовника до моменту укладення цього Договору.

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов’язується на платній основі надати освітні/додаткові послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги згідно умов цього Договору.

3.2. Освітні/додаткові послуги надаються Виконавцем в рамках обраної Замовником навчальної програми.

3.3. Отримувачем освітніх/додаткових послуг за цим Договором може бути Замовник або особа, яка визначена Замовником.

4. Формат навчання

4.1. Офлайн – відбувається очно в спеціально облаштованому приміщенні Виконавця.

4.2. Онлайн – відбувається дистанційно в мережі інтернет на платформі «ZOOM». Обов’язкова умова для надання освітніх/додаткових послуг в онлайн форматі є сукупніть технічних можливостей (вільний доступ до мережі інтернет та наявність електронного пристрою /комп’ютер, ноутбук/, який за своїми характеристиками здатний підключатися до мережі інтернет і платформи «ZOOM») та умінь (здатність вільно користуватися електронним пристроєм /комп’ютером, ноутбуком/ та програмним забезпеченням) Замовника прийняти освітні/додаткові послуги в такому форматі.

4.3. Комбінований – відбувається шляхом почергового застосування офлайн та онлайн форматів. Обов’язкова умова для надання освітньої/додаткової послуги в комбінованому форматі така сама, як і для онлайн формату (п.4.2 цього розділу).

5. Порядок укладення, внесення змін та розірвання Договору

5.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту сукупного вчинення Замовником наступних дій:

5.1.1. співбесіда з Виконавцем (при необхідності проводиться тестування Замовника з метою визначення рівня володіння іноземною мовою);

5.1.2. обрання навчальної програми;

5.1.3. обрання формату навчання;

5.1.4. обрання форми навчання ( індивідуально/міні-група/група);

5.1.5. обрання розкладу занять;

5.1.6. заповнення форми Заяви на приєднання до Договору;

5.1.7. сплата Замовником послуг Виконавця.

5.2. Зміни/доповнення до Договору вносяться Виконавцем та набувають чинності з моменту розміщення на офіційному вебсайті Виконавця нової редакції Договору. Замовник погоджується та приймає зміни/доповнення до Договору безумовно та беззастережно.

5.3. Цей Договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника/Виконавця згідно умов цього Договору.

6. Порядок внесення змін до Правил навчання та цін на освітні послуги

6.1. Зміни/доповнення до Правил навчання вносяться Виконавцем та набувають чинності з моменту розміщення на офіційному вебсайті Виконавця нової редакції Правил навчання. Замовник погоджується та приймає зміни/доповнення до Правил навчання безумовно та беззастережно.

6.2. Зміна цін на освітні/додаткові послуги затверджується Виконавцем. Нові ціни на освітні/додаткові послуги застосовуються з першого числа наступного місяця від дня розміщення нових цін на офіційному вебсайті Виконавця. Замовник погоджується та приймає нові ціни на освітні/додаткові послуги безумовно та беззастережно.

6.3. Зміна цін на освітні/додаткові послуги не поширюється на Замовника, який здійснив 100% передоплати за весь термін надання таких послуг.

7. Порядок розрахунків

7.1. Освітні/додаткові послуги надаються Замовнику виключно за умови передоплати відповідно до затверджених Виконавцем цін.

7.2. Вартість оплати освітніх/додаткових послуг залежить від навчальної програми, форми навчання (індивідуально/міні-група/група), кількості учнів в групі тощо.

7.3. Вартість навчально-методичного комплекту не входить до вартості освітніх/додаткових послуг та оплачується Замовником окремо відповідно до затверджених Виконавцем цін у визначений Виконавцем термін згідно умов цього Договору.

7.4. Сума до сплати за освітні/додаткові послуги/навчально-методичний комплект зазначається в рахунку-фактурі, що формується Виконавцем.

7.5. Оплата освітніх/додаткових послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом переказу Замовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця до 28 числа поточного місяця за наступний.

7.6. У випадку укладення Замовником Договору після першого числа місяця, оплата освітніх/додаткових послуг/навчально-методичного комплекту здійснюється Замовником не пізніше початку першого заняття.

7.7. Надання сплачених Замовником освітніх/додаткових послуг здійснюється Виконавцем виключно в межах оплаченого місяця та не може бути перенесено на наступний місяць/інший термін.

7.8. У випадку запізнення/пропуску Замовником заняття з будь-яких причин сплачені кошти за освітні/додаткові послуги Замовнику не повертаються та не перераховуються в рахунок оплати наступного місяця/іншого терміну.

7.9. У випадку одностороннього розірвання Договору Замовником, оплата за освітні/додаткові послуги/навчально-методичний комплект не повертається.

8. Права та обов’язки Виконавця

8.1. Виконавець зобов’язаний

8.1.1. До початку надання освітніх/додаткових послуг:

8.1.1.1. ознайомити Замовника з цим Договором та Правилами навчання шляхом розміщення на офіційному вебсайті;

8.1.1.2. провести співбесіду із Замовником (при необхідності протестувати Замовника з метою визначення рівня володіння іноземною мовою);

8.1.1.3. запропонувати Замовнику обрати навчальну програму, формат навчання, форму навчання (індивідуально/міні-група/група), розклад занять;

8.1.1.4. надати Замовнику рахунок-фактуру на оплату освітніх/додаткових послуг/навчально-методичного комплекту.

8.1.2. Дотримуватися умов цього  Договору.

8.2. Виконавець має право

8.2.1. Змінити/відкликати Пропозицію (публічну оферту).

8.2.2. Вносити зміни/доповнення в цей Договір та Правила навчання.

8.2.3. Змінити ціни на освітні/додаткові послуги.

8.2.4. Залучати до процесу надання освітніх/додаткових послуг третіх осіб – кваліфікованих викладачів та здійснювати заміну таких викладачів без попереднього інформування Замовника.

8.2.5. Встановлювати/змінювати формат навчання.

8.2.6. Встановлювати/змінювати розклад занять.

8.2.7. Формувати/змінювати склад міні-групи/групи. Розформовувати міні-групи/групи.

8.2.8. Не допустити Замовника до заняття з ознаками респіраторно-вірусної інфекції/небезпечної інфекційної хвороби.

8.2.9. Вимагати від Замовника дотримання умов цього Договору та Правил навчання.

8.2.10. Відмовити Замовнику в укладенні цього Договору в разі відсутності технічної можливості надати Замовнику освітні/додаткові послуги, які ним запитуються.

8.2.11. Відмовити Замовнику в наданні освітніх/додаткових послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору/Правил навчання до моменту усунення Замовником таких порушень.

8.2.12. Достроково розірвати цей Договір в будь-який момент без зазначення підстав.

8.2.13. Здійснювати інші права згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

9. Права та обов’язки Замовника

9.1. Замовник зобов’язаний

9.1.1. Приймати та вчасно сплачувати освітні/додаткові послуги згідно умов цього Договору.

9.1.2. Сплатити вартість навчально-методичного комплекту згідно умов цього Договору.

9.1.3. Дбайливо ставитися до майна Виконавця. В разі нанесення матеріальних збитків Виконавцю – відшкодувати їх у повному обсязі.

9.1.4. Повідомити Виконавця належним чином про:

9.1.4.1. пропуск заняття, не пізніше ніж за добу до початку такого заняття;

9.1.4.2. зміни особистих персональних даних;

9.1.4.3. дострокове розірвання цього Договору, не пізніше 18 числа оплаченого терміну надання освітніх/додаткових послуг.

9.1.5. Дотримуватися умов цього Договору та Правил навчання.

9.2. Замовник має право

9.2.1. Отримувати освітні/додаткові послуги згідно умов цього Договору.

9.2.2. Отримувати від Виконавця інформацію про організацію і виконання освітніх/додаткових послуг.

9.2.3. Обрати навчальну програму, формат навчання, форму навчання (індивідуально/міні-група/група), розклад занять.

9.2.4. На зміну навчальної програми, формату навчання, форми навчання (індивідуально/міні-група/група), розкладу занять по закінченню оплаченого терміну освітніх/додаткових послуг або раніше без матеріальної компенсації. Такі зміни можуть бути прийняті в разі можливості Виконавця забезпечити надання освітніх/додаткових послуг з урахуванням таких змін.

9.2.5. Отримати на платній основі сертифікат встановленого Виконавцем зразка за умови успішного закінчення навчальної програми.

9.2.6. Достроково розірвати цей Договір в будь-який момент без зазначення підстав.

9.2.7. Здійснювати інші права згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

10. Відповідальність сторін та порядок розгляду суперечок

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

10.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

10.3. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

10.4. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг наданих освітніх/додаткових послуг Замовнику згідно умов цього Договору.

10.5. Виконавець не несе відповідальності за якість інтернет-зв’язку, збій в роботі програмного забезпечення, перебої в постачанні електроенергії тощо.

10.6. Замовник несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в Заяві на приєднання до Договору.

10.7. У випадку порушення Замовником умов цього Договору/Правил навчання Виконавець не несе відповідальності за своїми зобов’язаннями.

10.8. Суперечки, які виникають між Сторонами цього Договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди підлягають розгляду у встановленому законодавством порядку.

11. Форс-мажорні обставини

11.1. При настанні форс-мажорних обставин виконання зобов’язань Сторонами цього Договору відкладається на термін дії таких обставин.

11.2. У випадку запровадження карантину органами центральної/місцевої влади або запровадження зазначеними органами карантинних обмежень, умови виконання яких технічно не може забезпечити Виконавець, надання освітніх/додаткових послуг відбувається виключно в онлайн-форматі на платформі «ZOOM», а виконання інших зобов’язань Сторонами цього Договору здійснюється дистанційно. Відновлення звичного режиму надання освітніх/додаткових послуг відбувається з моменту набрання чинності рішення про скасування карантину/карантинних обмежень відповідним органом влади.

11.3. У випадку виявлення ознак небезпечної інфекційної хвороби у Виконавця/третіх осіб, які залучені до виконання зобов’язань згідно умов цього Договору, Виконавець може прийняти рішення про надання освітніх/додаткових послуг виключно в онлайн-форматі на платформі «ZOOM», а виконання інших зобов’язань Сторонами цього Договору здійснюється дистанційно. Відновлення звичного режиму надання освітніх/додаткових послуг відбувається з моменту прийняття такого рішення Виконавцем.

12. Термін дії Пропозиції (публічної оферти)

12.1. Пропозиція (публічна оферта) набирає чинності з моменту розміщення на офіційному вебсайті Виконавця та діє до моменту її зміни або відкликання Виконавцем.

12.2. Відкликання Виконавцем Пропозиції (публічної оферти) не припиняє дію укладеного Договору між Замовником і Виконавцем.

13. Інші положення

13.1. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності належать Виконавцю.

13.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку та зберігання своїх особистих персональних даних, внесених у Заяву на приєднання до Договору, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору, а також в інших цілях, які не суперечать законодавству України.

13.3. Шляхом укладення цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст.ст.307, 308 Цивільного Кодексу України на те, що Замовник може бути знятий Виконавцем на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку, електронний пристрій. Отримані фото – та відеоматеріали можуть бути відтворені, публічно показані Виконавцем в рекламних/навчальних цілях. Всі авторські та суміжні права на отримані фото – та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцю та не можуть бути використані без його згоди.

13.4. З метою підвищення рівня безпеки та якості надання освітніх/додаткових послуг в приміщенні Виконавця ведеться відеоспостереження.

13.5. По завершенню терміну дії цього Договору не передбачено підписання Сторонами Акта виконаних робіт.

13.6. Можлива недійсність однієї або більше умов цього Договору не призводить до недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

13.7. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він погоджується з ними, приймає їх безумовно, беззастережно та в повному обсязі.

Реквізити Виконавця:

Фізична особа-підприємець Салінієкс Ігор Янісович.

Діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 588 000 0000 043047 від 24.07.2018).

Платник податків на спрощеній системі оподаткування, група 2.

Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, будинок 4.

Контактний телефон: +38 (068) 186 32 52

ЄДРПОУ: 2908602993;

IBAN: UA703314890000026004019260001;

в АТ «ПОЛТАВА-БАНК»

МФО 331489